نتیجه جستجو برای : Coffee-Machine

یونیت دم کن اسپرسو ساز بوش سری ۸

یونیت آسانسوری اسپرسوساز بوش

یونیت دم کن اسپرسو ساز بوش سری ۸ ساخت سال ۲۰۲۳ کشور آلمان .

 

پارت نامبر : ۱۱۰۱۴۱۱۷ , ۶۷۴۹۸۰ , ۰۰۶۷۹۲۴۱ , ۱۱۰۰۹۶۱۴, ۶۷۲۱۹۶ , ۷۰۱۸۱۷ , ۱۱۰۰۷۱۳۲ , ۷۰۹۷۰۰ , ۷۰۴۱۱۸ , ۷۴۱۹۰۱

PART NO:  ۰۰۶۷۴۹۸۰ , ۰۰۶۷۹۲۴۱ , ۱۱۰۰۹۶۱۴ , ۰۰۶۷۲۱۹۶ , ۰۰۷۰۱۸۱۷ , ۱۱۰۰۷۱۳۲ , ۰۰۷۰۹۷۰۰ , ۰۰۷۰۴۱۱۸ , ۰۰۷۴۱۹۰۱ , ۱۱۰۱۴۱۱۷

مناسب برای مدل های درج شده در توضیحات محصول .