فر و مایکروویو

برد کنترل فر توکار بوش

۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان

فر و مایکروویو

برد پنل فر بوش

۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

فر و مایکروویو

زبانه در مایکروفر بوش

۲۵۹,۰۰۰ تومان

فر و مایکروویو

زبانه در مایکروفر بوش

۳۸۵,۰۰۰ تومان

فر و مایکروویو

طبقه توری فر بوش

۱,۴۷۶,۰۰۰ تومان
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

فر و مایکروویو

سینی فر بوش

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

فر و مایکروویو

برد اصلی فر بوش

۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان