طبقه داخل یخچال بوش

طبقه داخل یخچال بوش ساخت سال 2021 شرکت B/S/H آلمان است . این محصول مناسب یخچال های برند بوش و زیمنس می باشد .

پارت نامبر : 709682

PART NO : 0709682

مناسب برای مدل های درج شده در توضیحات محصول .

۶۵۰,۰۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

با خرید این محصول شما 72 امتیاز به ارزش ۷,۲۰۰ تومان دریافت خواهید کرد!

طبقه داخل یخچال بوش ساخت سال ۲۰۲۱ شرکت B/S/H آلمان است . این محصول مناسب یخچال های برند بوش و زیمنس می باشد .

 

پارت نامبر : ۷۰۹۶۸۲

PART NO : 0709682

طبقه یخچال بوش

مناسب برای مدل های :

 • ۳FC1300B/03
 • 3FC1300B/04
 • KS29VNW30/02
 • KS29VNW30/03
 • KS33VNW30/02
 • KS33VNW30/03
 • KSV29NW30/01
 • KSV29NW30/09
 • KSV29NW30G/01
 • KSV29NW30G/02
 • KSV29NW30Z/04
 • KSV29NW30Z/05
 • KSV29UL3P/01
 • KSV29UL3P/02
 • KSV29UL3P/03
 • KSV29UL3P/04
 • KSV29VL30/01
 • KSV29VL30/02
 • KSV29VL30/03
 • KSV29VL30/04
 • KSV29VL30/05
 • KSV29VL30/06
 • KSV29VL3P/01
 • KSV29VL3P/02
 • KSV29VL3P/03
 • KSV29VL3P/04
 • KSV29VLEP/01
 • KSV29VLEP/02
 • KSV29VLEP/03
 • KSV29VW30/01
 • KSV29VW30/02
 • KSV29VW30/03
 • KSV29VW30/04
 • KSV29VW30/05
 • KSV29VW30/06
 • KSV29VW30/07
 • KSV29VW3P/01
 • KSV29VW3P/02
 • KSV29VW3P/03
 • KSV29VW3P/04
 • KSV29VW3PH/01
 • KSV29VW40/01
 • KSV29VW40/02
 • KSV29VW40/03
 • KSV29VW40/04
 • KSV29VW40/05
 • KSV29VW40/06
 • KSV29VW40/07
 • KSV29VW40/09
 • KSV29VW40/10
 • KSV29VW4P/01
 • KSV29VW4P/02
 • KSV29VW4P/03
 • KSV29VWEP/01
 • KSV29VWEP/02
 • KSV29VWEP/04
 • KSV33NI30/02
 • KSV33NI30/03
 • KSV33NI30/10
 • KSV33NI30/11
 • KSV33NI30Z/05
 • KSV33NI30Z/06
 • KSV33NW30/02
 • KSV33NW30/03
 • KSV33NW30/09
 • KSV33NW30/10
 • KSV33NW30Z/04
 • KSV33NW30Z/05
 • KSV33UW3P/01
 • KSV33UW3P/02
 • KSV33UW3P/03
 • KSV33UW3P/04
 • KSV33VI3A/01
 • KSV33VI3A/02
 • KSV33VI3A/03
 • KSV33VI3A/04
 • KSV33VL30/01
 • KSV33VL30/02
 • KSV33VL30/03
 • KSV33VL30/04
 • KSV33VL30/05
 • KSV33VL30/06
 • KSV33VL30/07
 • KSV33VL3P/01
 • KSV33VL3P/02
 • KSV33VL3P/03
 • KSV33VL3P/04
 • KSV33VL3PG/01
 • KSV33VL3PG/02
 • KSV33VL3PG/03
 • KSV33VL3PG/04
 • KSV33VLEP/01
 • KSV33VLEP/02
 • KSV33VLEP/03
 • KSV33VLEPG/01
 • KSV33VW30/01
 • KSV33VW30/02
 • KSV33VW30/03
 • KSV33VW30/04
 • KSV33VW30/05
 • KSV33VW30/06
 • KSV33VW30/07
 • KSV33VW30/99
 • KSV33VW30G/01
 • KSV33VW30G/02
 • KSV33VW30G/03
 • KSV33VW30G/04
 • KSV33VW30G/05
 • KSV33VW30G/06
 • KSV33VW30G/07
 • KSV33VW3P/01
 • KSV33VW3P/02
 • KSV33VW3P/03
 • KSV33VW3P/04
 • KSV33VW3PG/01
 • KSV33VW3PG/02
 • KSV33VW3PG/03
 • KSV33VW3PG/04
 • KSV33VW40/01
 • KSV33VW40/02
 • KSV33VW40/03
 • KSV33VWEP/01
 • KSV33VWEP/02
 • KSV33VWEP/03
 • KSV33VWEPG/01
 • KSV33VWEPG/02
 • KSV33VWEPG/03
 • KSV36CI30/01
 • KSV36CI30/02
 • KSV36CI30/03
 • KSV36CI30/04
 • KSV36CI30/05
 • KSV36CI30/06
 • KSV36CI30/07
 • KSV36CL32/01
 • KSV36CL32/02
 • KSV36CL32/03
 • KSV36CL32/04
 • KSV36CL32/05
 • KSV36CL32/06
 • KSV36CL32/07
 • KSV36CL3P/01
 • KSV36CL3P/02
 • KSV36CL3P/03
 • KSV36CL3P/04
 • KSV36CW30/01
 • KSV36CW30/02
 • KSV36CW30/03
 • KSV36CW30/04
 • KSV36CW30/05
 • KSV36CW30/06
 • KSV36CW30/07
 • KSV36CW31/01
 • KSV36CW31/02
 • KSV36CW31/03
 • KSV36CW31/04
 • KSV36CW31/05
 • KSV36CW31/07
 • KSV36CW32/01
 • KSV36CW32/02
 • KSV36CW32/03
 • KSV36CW32/04
 • KSV36CW32/05
 • KSV36CW32/07
 • KSV36CW3P/01
 • KSV36CW3P/02
 • KSV36CW3P/03
 • KSV36CW3P/04
 • KSV36CWEP/01
 • KSV36CWEP/02
 • KSV36CWEP/03
 • KSV36FI3P/01
 • KSV36FI3P/02
 • KSV36FI3P/03
 • KSV36FI3P/04
 • KSV36FIEP/01
 • KSV36FIEP/02
 • KSV36FIEP/03
 • KSV36NI30/02
 • KSV36NI30/03
 • KSV36NW30/03
 • KSV36NW30/10
 • KSV36NW30G/02
 • KSV36NW30G/03
 • KSV36NW30G/10
 • KSV36NW31/06
 • KSV36NW33/03
 • KSV36UW3P/01
 • KSV36UW3P/02
 • KSV36UW3P/03
 • KSV36UW3P/04
 • KSV36UWEP/01
 • KSV36UWEP/02
 • KSV36UWEP/03
 • KSV36VB30/01
 • KSV36VB30/02
 • KSV36VB30/03
 • KSV36VB30/04
 • KSV36VB30/06
 • KSV36VB304/01
 • KSV36VB304/02
 • KSV36VB304/03
 • KSV36VB30G/01
 • KSV36VB30G/02
 • KSV36VB30G/03
 • KSV36VB30G/04
 • KSV36VB30G/05
 • KSV36VB3P/01
 • KSV36VB3P/12
 • KSV36VB3P/16
 • KSV36VB3P/26
 • KSV36VB3P/28
 • KSV36VB3PG/01
 • KSV36VB3PG/12
 • KSV36VB3PG/16
 • KSV36VB3PG/26
 • KSV36VB3PG/28
 • KSV36VBEP/01
 • KSV36VBEP/10
 • KSV36VI30/01
 • KSV36VI30/02
 • KSV36VI30/03
 • KSV36VI30/04
 • KSV36VI30/05
 • KSV36VI30/06
 • KSV36VI30/07
 • KSV36VI304/01
 • KSV36VI304/02
 • KSV36VI30B/01
 • KSV36VI30B/03
 • KSV36VI30N/01
 • KSV36VI30N/12
 • KSV36VI30N/16
 • KSV36VI30N/26
 • KSV36VI30U/01
 • KSV36VI30U/02
 • KSV36VI30U/03
 • KSV36VI30W/01
 • KSV36VI3E8/01
 • KSV36VI3E8/03
 • KSV36VI3E8/04
 • KSV36VI3P/01
 • KSV36VI3P/02
 • KSV36VI3P/03
 • KSV36VI3P/04
 • KSV36VI3P/05
 • KSV36VIEP/01
 • KSV36VIEP/02
 • KSV36VIEP/03
 • KSV36VL20R/01
 • KSV36VL20R/02
 • KSV36VL20R/03
 • KSV36VL20R/04
 • KSV36VL20R/05
 • KSV36VL20R/06
 • KSV36VL20R/07
 • KSV36VL21R/01
 • KSV36VL21R/12
 • KSV36VL21R/16
 • KSV36VL30/01
 • KSV36VL30/02
 • KSV36VL30/03
 • KSV36VL30/04
 • KSV36VL30/05
 • KSV36VL30/06
 • KSV36VL30/07
 • KSV36VL30G/01
 • KSV36VL30G/02
 • KSV36VL30G/03
 • KSV36VL30G/04
 • KSV36VL30G/05
 • KSV36VL30G/06
 • KSV36VL30G/07
 • KSV36VL30R/01
 • KSV36VL30U/01
 • KSV36VL30U/02
 • KSV36VL30Z/01
 • KSV36VL30Z/03
 • KSV36VL3K5/03
 • KSV36VL3P/01
 • KSV36VL3P/02
 • KSV36VL3P/03
 • KSV36VL3P/04
 • KSV36VL3PG/01
 • KSV36VL3PG/02
 • KSV36VL3PG/03
 • KSV36VL3PG/04
 • KSV36VL3PG/05
 • KSV36VL3PG/06
 • KSV36VL40/01
 • KSV36VL40/02
 • KSV36VL40/03
 • KSV36VL40/04
 • KSV36VL40/05
 • KSV36VL40/06
 • KSV36VL40/07
 • KSV36VL40/08
 • KSV36VL4P/01
 • KSV36VL4P/02
 • KSV36VL4P/04
 • KSV36VLDP/01
 • KSV36VLDP/02
 • KSV36VLDP/03
 • KSV36VLEP/01
 • KSV36VLEP/02
 • KSV36VLEP/03
 • KSV36VW20R/01
 • KSV36VW20R/02
 • KSV36VW20R/03
 • KSV36VW20R/04
 • KSV36VW20R/05
 • KSV36VW21R/01
 • KSV36VW21R/12
 • KSV36VW21R/16
 • KSV36VW30/01
 • KSV36VW30/02
 • KSV36VW30/03
 • KSV36VW30/04
 • KSV36VW30/05
 • KSV36VW30/06
 • KSV36VW30/07
 • KSV36VW304/01
 • KSV36VW304/02
 • KSV36VW304/03
 • KSV36VW30G/01
 • KSV36VW30G/02
 • KSV36VW30G/03
 • KSV36VW30G/04
 • KSV36VW30G/05
 • KSV36VW30G/06
 • KSV36VW30G/07
 • KSV36VW30M/01
 • KSV36VW30N/01
 • KSV36VW30N/02
 • KSV36VW30N/03
 • KSV36VW30N/04
 • KSV36VW30U/01
 • KSV36VW30U/02
 • KSV36VW31/01
 • KSV36VW31U/01
 • KSV36VW31U/02
 • KSV36VW31U/03
 • KSV36VW31U/04
 • KSV36VW31U/05
 • KSV36VW31U/06
 • KSV36VW3P/01
 • KSV36VW3P/02
 • KSV36VW3P/03
 • KSV36VW3P/04
 • KSV36VW3PG/01
 • KSV36VW3PG/02
 • KSV36VW3PG/03
 • KSV36VW3PG/04
 • KSV36VW3PH/01
 • KSV36VW3PH/02
 • KSV36VW3PH/03
 • KSV36VW3PH/04
 • KSV36VW40/01
 • KSV36VW40/02
 • KSV36VW40/03
 • KSV36VW40/04
 • KSV36VW40/05
 • KSV36VW40/06
 • KSV36VW40/07
 • KSV36VW40/09
 • KSV36VW4P/01
 • KSV36VW4P/02
 • KSV36VW4P/04
 • KSV36VWDP/01
 • KSV36VWDP/02
 • KSV36VWDP/03
 • KSV36VWEP/01
 • KSV36VWEP/02
 • KSV36VWEP/03
 • KSV36VWEPG/01
 • KSV36VWEPG/02
 • KSV36VWEPG/03
 • KSV36VXEP/01
 • KSV36VXEP/02
 • KSV36XL3P/01
 • KSV36XL3P/12
 • KSV36XL3P/16
 • KSV36XL3P/26
 • KSW36VI304/01
 • KSW36VI30Z/01
 • KSW36VI31Z/01
 • KSW36VI31Z/12
 • KSW36VI31Z/16
 • KSW36VI31Z/26
 • KSW36VI31Z/33
 • KSW36VI31Z/48
 • KSW36VW304/01

 

 

وزن 2 کیلوگرم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طبقه داخل یخچال بوش”