لاستیک دیگ به پمپ

Hose sump Outlet bellows

لاستیک دیگ به پمپ یا HOSE قطعه ای برای نصب در لباسشویی های بوش و زیمنس به سفارش شرکت B/S/H است که وظیفه آن هدایت آب خروجی از دیگ به خارج دستگاه است .

 

پارت نامبر : 704793 , 640702

PART NO : 00704793 , 00640702

 

مناسب برای مدل های درج شده در توضیحات محصول .

۷۵۰,۰۰۰ تومان

موجود

با خرید این محصول شما 83 امتیاز به ارزش ۸,۳۰۰ تومان دریافت خواهید کرد!

لاستیک دیگ به پمپ یا HOSE قطعه ای برای نصب در لباسشویی های بوش و زیمنس به سفارش شرکت B/S/H است که وظیفه آن هدایت آب خروجی از دیگ به خارج دستگاه است .

زمانی که این قطعه آسیب ببیند از مجاری خروجی دیگ شستشو آب به خارج دستگاه سرازیر می شود تعویض این قطعه باید توسط متخصص انجام شود و کیفیت آن بسیار برای کارکرد صحیح دستگاه مهم است.

 

 

پارت نامبر : ۷۰۴۷۹۳ , ۶۴۰۷۰۲

PART NO : 00704793 , 00640702

لاستیک دیگ به پمپ

شما هم اکنون می توانید این قطعه را بصورت آنلاین از سایت بی اس اچ پارت تهیه کنید .

 

مناسب برای مدل های :

WAP20160EE/01

WAP20160EE/03

WAP20160IL/01

WAP20160IL/03

WAP2016XEE/03

WAP20320GR/01

WAP20320IT/01

WAP20360EE/01

WAP20360IL/01

WAP20360TR/01

WAP24320IT/01

WAP24321IT/01

WAP24321TR/01

WAP24321TR/14

WAP24360FF/01

WAP24360FF/02

WAP24360IL/01

WAP24361EE/01

WAP24390FF/01

WAP24391FF/01

WAP24392FF/01

WAP24392FF/15

WAP24392FF/20

WAP24392FF/23

WAP24392FF/38

WAP28360FF/01

WAP28360FF/02

WAP28360FF/03

WAP28360FF/04

WAP28360GB/01

WAP28360GB/23

WAP28360GB/38

WAP28360GB/46

WAP28360IL/01

WAP28360SN/01

WAP28390SN/01

WAP28391FF/01

WAS20160UC/23

WAS20160UC/28

WAS20160UC/33

WAS20160UC/38

WAS20161EE/27

WAS20320GR/07

WAS20320GR/14

WAS20320GR/23

WAS20320GR/38

WAS20320GR/45

WAS20320IT/07

WAS20320IT/16

WAS20320IT/23

WAS20320IT/38

WAS20361TR/24

WAS20361TR/27

WAS20420EE/07

WAS20420EE/13

WAS20420EE/15

WAS20420EE/20

WAS20420EE/23

WAS20420GR/27

WAS20421GR/01

WAS20421GR/02

WAS20421GR/07

WAS20421IT/24

WAS20421IT/27

WAS20422IT/04

WAS20422IT/07

WAS20422IT/08

WAS20423IT/01

WAS20423IT/04

WAS20423IT/07

WAS20423IT/14

WAS20442OE/04

WAS20442OE/07

WAS20442OE/08

WAS20443OE/07

WAS20443OE/20

WAS20443OE/23

WAS2044GOE/07

WAS2044GOE/20

WAS2044GOE/23

WAS20460TR/04

WAS20460TR/07

WAS20460TR/08

WAS20461EE/07

WAS20461EE/08

WAS20461TR/01

WAS20461TR/07

WAS20461TR/14

WAS20464PL/45

WAS20464PL/52

WAS20762TR/04

WAS20762TR/07

WAS20762TR/08

WAS20763TR/07

WAS2413XEE/27

WAS24322TR/15

WAS24322TR/23

WAS24322TR/38

WAS24322TR/45

WAS24322TR/49

WAS24381FF/24

WAS24381FF/27

WAS24420EE/07

WAS24420EE/13

WAS24420EE/23

WAS24420EE/38

WAS24420EE/45

WAS24420GR/27

WAS24421GR/01

WAS24421GR/02

WAS24421GR/07

WAS24422GR/07

WAS24422GR/20

WAS24422GR/23

WAS24422GR/38

WAS24422IT/04

WAS24422IT/07

WAS24424IT/07

WAS24424IT/23

WAS24424IT/38

WAS24424IT/45

WAS2442XEE/01

WAS2442XEE/07

WAS2442XEE/20

WAS2442XEE/23

WAS24438IT/38

WAS24442OE/04

WAS24442OE/08

WAS24443IL/04

WAS24443IL/07

WAS24443IL/08

WAS24443OE/01

WAS24443OE/07

WAS24443OE/14

WAS24443OE/20

WAS24443OE/23

WAS24444ME/04

WAS24444ME/07

WAS24444ME/08

WAS24460GB/07

WAS24460GB/08

WAS24460SA/23

WAS24460SA/28

WAS24460TR/04

WAS24460TR/08

WAS24460UC/23

WAS24460UC/28

WAS24460UC/38

WAS24461EE/07

WAS24461EE/08

WAS24461GB/15

WAS24461GB/45

WAS24461TR/07

WAS24461TR/14

WAS24462BY/04

WAS24462BY/08

WAS24462PL/04

WAS24462PL/07

WAS24462PL/08

WAS24463PL/07

WAS24463PL/20

WAS24463PL/23

WAS24463PL/38

WAS24468ME/07

WAS24468ME/20

WAS24468ME/21

WAS24468ME/23

WAS24468ME/38

WAS24469EU/07

WAS24469EU/38

WAS2446XEE/04

WAS2446XEE/07

WAS2446XEE/08

WAS244C0EE/01

WAS24720GR/01

WAS24720GR/07

WAS24721GR/07

WAS24722IT/04

WAS24722IT/07

WAS24722IT/08

WAS24723IT/01

WAS24723IT/07

WAS24740EE/01

WAS24740EE/07

WAS24742CH/04

WAS24742CH/07

WAS24742CH/08

WAS24742OE/04

WAS24742OE/07

WAS24742OE/08

WAS24743OE/01

WAS24743OE/07

WAS2474GOE/07

WAS2474GOE/20

WAS2474XTR/04

WAS2474XTR/07

WAS2474XTR/08

WAS24762TR/07

WAS24763TR/07

WAS24765TR/07
WAS24790EE/08

WAS247B1TR/04

WAS247B1TR/08

WAS247B2IT/08

WAS247B2TR/07

WAS247B3TR/07

WAS247B3TR/14

WAS247B3TR/20

WAS247B3TR/23

WAS247X1TR/07

WAS28361SN/24

WAS28361SN/27

WAS28362FG/04

WAS28362FG/08

WAS28362SN/04

WAS28362SN/08

WAS28363FG/01

WAS28363FG/07

WAS28363FG/20

WAS28363FG/23

WAS28363FG/38

WAS28363SN/01

WAS28363SN/03

WAS28364SN/07

WAS28364SN/23

WAS28364SN/38

WAS28365SN/38

WAS28382FF/38

WAS28391NL/01

WAS28391NL/04

WAS28391NL/07

WAS28391NL/13

WAS28391NL/20

WAS28391NL/23

WAS28391NL/38

WAS283A0NL/04

WAS283A0NL/08

WAS283A1NL/01

WAS283A1NL/04

WAS283A1NL/07

WAS283A1NL/13

WAS283A1NL/20

WAS283A1NL/23

WAS283A1NL/38

WAS28429EE/07

WAS28429EE/23

WAS28429EP/45

WAS28429EP/52

WAS28440AU/27

WAS28442/04

WAS28442/08

WAS28442NL/04

WAS28442NL/08

WAS28443/07

WAS28443/13

WAS28443/14

WAS28443/15

WAS28443/20

WAS28443/38

WAS28443/40

WAS28443NL/01

WAS28443NL/07

WAS28443NL/14

WAS28444/55

WAS28444ME/04

WAS28444ME/08

WAS28444NL/15

WAS28444NL/20

WAS28444NL/23

WAS28444NL/38

WAS28445NL/45

WAS28445NL/55

WAS28448ME/01

WAS28448ME/07

WAS28448ME/14

WAS28448ME/20

WAS28448ME/23

WAS28448ME/50

WAS28448SG/07

WAS28448SG/38

WAS2844A/27

WAS2844ACH/15

WAS2844ACH/20

WAS2844ACH/23

WAS2844ACH/38

WAS2844B/13

WAS2844B/20

WAS2844B/23

WAS2844WOE/23

WAS2845ACH/45

WAS28460GB/08

WAS28461GB/01

WAS28461GB/07

WAS28462GB/14

WAS28462GB/15

WAS28462GB/23

WAS28462GB/38

WAS28462GB/54

WAS28462PL/04

WAS28462PL/08
WAS28462SN/04

WAS28462SN/08

WAS28463FG/50

WAS28463PL/07

WAS28463PL/20

WAS28463PL/23

WAS28463PL/38

WAS28463SN/01

WAS28464SN/01

WAS28464SN/07

WAS28464SN/20

WAS28464SN/23

WAS28465SN/38

WAS28469GB/24

WAS2846CEE/25

WAS2846SNL/07

WAS2846SNL/23

WAS2846SNL/38

WAS28472EX/08

WAS28473EX/07

WAS28473EX/13

WAS28473EX/15

WAS28473EX/20

WAS28482SN/27

WAS28490CH/23

WAS28490CH/27

WAS28491SN/04

WAS28491SN/08

WAS28492/04

WAS28492/08

WAS28492CH/01

WAS28492CH/07

WAS28492CH/15

WAS28492CH/20

WAS28492CH/23

WAS28492CH/45

WAS28492SN/01

WAS28493/01

WAS28493/06

WAS28493/07

WAS28493/13

WAS28493/20

WAS28493/23

WAS28493/38

WAS28493SN/07

WAS28493SN/13

WAS28493SN/20

WAS28493SN/23

WAS28493SN/38

WAS28493SN/55

WAS28494NL/38

WAS28495NL/55

WAS28495NL/56

WAS2849XEE/13

WAS284A2NL/38

WAS284C2/04

WAS284C2/08

WAS284D1CH/50

WAS284DE/15

WAS284DE/23

WAS284DE/55

WAS284E1SN/04

WAS284E1SN/08

WAS284E2/04

WAS284E2/08

WAS284E3/07

WAS284E3/13

WAS284E3/14

WAS284E3/20

WAS284E3/23

WAS284E3/38

WAS284E3/45

WAS284E3SN/07

WAS284ECH/38

WAS284G2/05

WAS284SENS/38

WAS284U1AT/45

WAS284U1AT/50

WAS28721GR/27

WAS28722IT/04

WAS28722IT/08

WAS28723IT/01

WAS28723IT/07

WAS28740EE/01

WAS28740EE/07

WAS28741BY/27

WAS28742/04

WAS28742/08

WAS28742CH/04

WAS28742CH/08

WAS28742NL/08

WAS28742OE/04

WAS28742OE/08

WAS28742PL/04

WAS28742PL/08

WAS28743/07

WAS28743CH/07

WAS28743NL/01

WAS28743NL/07

WAS28743OE/01

WAS28743OE/07

WAS28743PL/01

WAS28743PL/07

WAS28743PL/20

WAS28743PL/23

WAS28743PL/38

WAS28743PL/45

WAS28745IT/07

WAS2874W/01

WAS2874W/07

WAS28750/08

WAS2875BOE/08

WAS2875X/08

WAS28761GB/38

WAS28761GB/54

WAS28762TR/08

WAS28764TR/01

WAS28764TR/07

WAS2876BOE/07

WAS28775/27

WAS28781FF/27

WAS28790SN/38

WAS28792/04

WAS28792/08

WAS28792EE/04

WAS28792EE/08

WAS28792NL/08

WAS28793/06

WAS28793/07

WAS28793NL/07

WAS287B0GB/23

WAS287B0GB/45

WAS287B0GB/46

WAS287B0TI/27

WAS287B2FF/04

WAS287B2FF/08

WAS287P2/08

WAS287X1EU/27

WAS287X3/01

WAS287X3/07

WAS28840/05

WAS28840/20

WAS28840/25

WAS28840/38

WAS28840/40

WAS28840CH/05

WAS28840FF/38

WAS28840FF/45

WAS28840FF/50

WAS28840FG/01
WAS28840FG/05

WAS28840FG/20

WAS28840FG/23

WAS28840FG/38

WAS28840GB/06

WAS28840GB/46

WAS28840NL/05

WAS28840NL/06

WAS28840NL/15

WAS28840NL/20

WAS28840NL/38

WAS28840TR/01

WAS28840TR/06

WAS28840TR/14

WAS28840TR/20

WAS28840TR/23

WAS28840TR/38

WAS28840TR/49

WAS28860FF/05

WAS28860FF/06

WAS28860FF/14

WAS28860FF/20

WAS28870SN/38

WAS28875EX/38

WAS28880SN/38

WAS28880SN/53

WAS28890/01

WAS28890/05

WAS28890/06

WAS28890/20

WAS28890/23

WAS28890/38

WAS28890EE/01

WAS28890EE/05

WAS28890EE/06

WAS28890EE/15

WAS28890EE/23

WAS28890EE/38

WAS30360FG/01

WAS30360FG/08

WAS30361FG/01

WAS30361FG/07

WAS30361FG/10

WAS30361FG/14

WAS30361FG/23

WAS30361FG/38

WAS32362FG/01

WAS32362FG/08

WAS32362SN/01

WAS32362SN/08

WAS32363FG/01

WAS32363FG/07

WAS32363FG/10

WAS32363FG/23

WAS32363FG/38

WAS32363FG/40

WAS32363SN/07

WAS32363SN/10

WAS32363SN/14

WAS32363SN/15

WAS32363SN/20

WAS32363SN/23

WAS32365SN/38

WAS32365SN/45

WAS32365SN/52

WAS32365SN/53

WAS32381FF/15

WAS32381FF/20

WAS32381FF/23

WAS32381FF/38

WAS32382FF/01

WAS32382FF/08

WAS32382FF/09

WAS32390NL/01

WAS32390NL/08

WAS32390SN/15

WAS32390SN/20

WAS32390SN/23

WAS32391NL/01

WAS32391NL/04

WAS32391NL/07

WAS32391NL/13

WAS32391NL/23

WAS32391NL/38

WAS32440AU/14

WAS32440AU/20

WAS32440AU/23

WAS32440AU/38

WAS32442/01

WAS32442/08

WAS32443/07

WAS32443/10

WAS32443/13

WAS32443/20

WAS32443/40

WAS32444NL/15

WAS32444NL/20

WAS32444NL/38

WAS32445NL/45

WAS32449SG/45

WAS32460GB/01

WAS32460GB/08

WAS32461GB/01

WAS32461GB/07

WAS32461GB/10

WAS32461GB/13

WAS32462FG/01

WAS32462FG/08

WAS32462GB/15

WAS32462GB/23

WAS32462GB/38

WAS32462GB/45

WAS32462GB/46

WAS32462GB/54

WAS32462SN/08

WAS32463FG/01

WAS32463FG/07

WAS32463FG/10

WAS32463FG/13

WAS32463FG/20

WAS32463FG/23

WAS32463FG/38

WAS32463SN/01

WAS32464SN/01

WAS32464SN/07

WAS32464SN/10

WAS32464SN/13

WAS32464SN/20

WAS32464SN/23

WAS32465SN/38

WAS32469GB/24

WAS3246SNL/13

WAS3246SNL/14

WAS3246SNL/20

WAS3246SNL/23

WAS3246SNL/38

WAS32470NL/52

WAS32471FG/45

WAS32471SN/45

WAS32481FF/01

WAS32481FF/07

WAS32481FF/10

WAS32481FF/13

WAS32481FF/15

WAS32482FF/20

WAS32482FF/23

WAS32482FF/38

WAS32482FF/52

WAS32490SN/15

WAS32490SN/20

WAS32490SN/38

WAS32492/01

WAS32492/08

WAS32493/01

WAS32493/06

WAS32493/07

WAS32493/10

WAS32493/13

WAS32493/23

WAS32493/38

WAS32493/45

WAS32494/55

WAS32494NL/38

WAS3249MOE/45

WAS324DE/45

WAS324DE/52

WAS324E0SN/38

WAS324E0SN/52

WAS324E0SN/53

WAS324S1FG/45

WAS324S1FG/52

WAS32742/01

WAS32742/08

WAS32742AU/01

WAS32742AU/08

WAS32742CH/01

WAS32742CH/08

WAS32742NL/01

WAS32742NL/08

WAS32743/07

WAS32743/10

WAS32743CH/01

WAS32743CH/07

WAS32743CH/10

WAS32743NL/01

WAS32743NL/07

WAS32745ME/01

WAS32745ME/07

WAS32745ME/10

WAS3274J/07

WAS3274J/10

WAS32750/08

WAS32760GB/38

WAS32760GB/46

WAS32761FG/01

WAS32761FG/08

WAS32762FG/07

WAS32781SN/01

WAS32781SN/08

WAS32782SN/01

WAS32782SN/02

WAS32782SN/07

WAS32783SN/07

WAS32783SN/13

WAS32783SN/15

WAS32783SN/20

WAS32783SN/23

WAS32783SN/38

WAS32790FG/01

WAS32790FG/08

WAS32791FF/08

WAS32791FG/01

WAS32791FG/04

WAS32792/03

WAS32792/08

WAS32792FF/01

WAS32792NL/01

WAS32792NL/08

WAS32793/06

WAS32793/07

WAS32793NL/07

WAS32793NL/10

WAS32794ME/01

WAS32794ME/08

WAS32795GC/07

WAS32795GC/10

WAS32795GC/23

WAS32795GC/38

WAS32798ME/01

WAS32798ME/07

WAS32798ME/10

WAS32798ME/13

WAS32798ME/20

WAS32798ME/23

WAS32798ME/38

WAS327A2NL/01

WAS327A2NL/08

WAS327B0FF/01

WAS327B0FF/07

WAS327B1FF/15

WAS327B1FF/23

WAS327B2SN/01

WAS327B2SN/08

WAS327B4SN/01

WAS327B4SN/07

WAS327B4SN/20

WAS327C1NL/08

WAS327DE/08

WAS327X0GC/20

WAS327X0GC/23
WAS327X0GC/54

WAS327X0ME/07

WAS327X0ME/10

WAS327X0ME/14

WAS327X0ME/20

WAS327X0ME/23

WAS327X0ME/55

WAS32840CH/01

WAS32840CH/04

WAS32843/01

WAS32843/04

WAS32880SN/01

WAS32880SN/04

WAS32880SN/06

WAS32880SN/20

WAS32880SN/23

WAS32890EU/01

WAS32890EU/04

WAS32890EU/06

WAS32890EU/14

WAS32890EU/15

WAS32890EU/20

WAS32890EU/23

WAS32890EU/38

WAS32890EU/52

WAS32893/01

WAS32893/02

WAS32893NL/01

WAS32893NL/04

 

 

 

 

وزن 03 کیلوگرم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لاستیک دیگ به پمپ”